SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve toplumsal gereksinimlerin, şimdiki ve gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşüdür. Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar, yıllardır yapılagelen uluslararası toplantılar sonrasında 2015 yılında üzerinde mutabık kalınan 17 adet Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' ne uyumlu bir şekilde yürütülmektedir.

Anako ve Sürdürülebilirlik

Anako da sürdürülebilirlik konusunda duyarsız kalmayarak Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD)' nin Türkiye'deki yerel organizasyonu olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)' ne üye olmuştur ve aktif bir şekilde çalışmalara iştirak etmektedir.  Sürdürülebilirlik çalışmalarına yön veren bir diğer önemli çalışma da 10 temel prensipten oluşan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Ten Principles of United Nations Global Compact)' dir. Anako da bu prensiplerin altına imza atarak 161 ülkeden yaklaşık 10.000 adet kuruluştan biri olmuştur ve tüm dünyaya çalışmalarında bu prensiplere uyacağına dair söz vermiştir.

Anako' da Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında en üst düzey sorumluluk Yönetim Kurulu' na aittir. Bu stratejileri uygulama görevi ise Sürdürülebilirlik Ekibi ve bu ekibin koordinatörlüğü ve rehberliğinde birim sorumlularına aittir.

Sürdürülebilirlik stratejisi, Anako’ nun hedeflerinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ne ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ ne uyumlu hale getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu uyumu sağlamak için belirlenen stratejilerin uygulanması, hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi, gerektiğinde strateji ve hedeflerin revize edilmesi gibi çalışmalar da Anako Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından koordine edilip yürütülmektedir.

Bu bakış açısı ile sürdürülebilirlik çalışmaları aşağıdaki beş ana başlık altında yürütülmektedir:

Çevre: Anako, iş süreçlerini yönetirken çevresel ayak izini minimize etmek için birçok çalışma yapmaktadır. Enerji kaynaklarını ve suyu verimli kullanmak, sıfıra yakın atık üretmek, oluşan atıkları geri dönüşüme kazandırmak, etkin bir lojistik yönetimi ve iklim dostu soğutma uygulamaları kullanarak karbon ayak izini minimize etmek, tüm operasyonlarda yüksek verimliliği sağlamak Anako' nun temel çevresel hedefleridir.

Değer Zinciri: Tedarikçiler, bayiler, müşteriler ve çalışanlardan oluşan tüm paydaşların kazanımlarına ve gelişimine atıfta bulunan bu prensip şirket değerlerinden biri olan “Kapsayıcılık” ile bire bir örtüşmektedir. İş yapış şekline sürdürülebilirliği ekleyerek, tüm değer zinciri sağlama alınmaktadır.

İnovasyon: Anako' nun 4 ana değerinden biri olan “Yenilikçi”liğin gereği olarak hem üretim proseslerinde hem de yeni ürün geliştirme konularındaki inovatif çalışmalar, teknolojik gelişmelerden yararlanarak devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda prosesleri geliştirerek hammadde, ambalaj ve enerji verimliliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Çalışanlar: BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ nde açıkça belirtilen “insana yakışır iş” anlayışını İK stratejisi belirleme ve uygulamada kendimize ana hedef olarak almaktayız. Bu nedenle en başından beri olduğu gibi şimdi de her türlü (dil, din, ırk, cinsiyet, vb) ayrımcılığın karşısında durarak, farklılıklara saygı duyarak ve bu farklılıkların yarattığı sinerji ile, iş sağlığı ve güvenliğine azami önem ve dikkati vererek, çalışma şartlarını ve ortamını sürekli iyileştirerek, kişisel ve mesleki eğitime önem vererek, iç iletişim yöntemlerini geliştirerek ortak hedeflerimiz için iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Anako, bu konuda şimdiye kadar yapılan çalışmaların ve iyileştirmelerin sonucunda 2017 yılında bağımsız denetleme kuruluşu tarafından yapılan Sedex 6.0 Sosyal Uygunluk Denetlemesi' nden sıfır "0" hata puanı almış olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşamaktadır.

Toplum: Sağlıklı bir toplum için güvenli ve kaliteli ürün sunma taahhüdünün gereği olarak bütün ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamaya yönelik standartlara uymak Anako' nun gıda güvenliği uygulamalarının en alt seviyesidir. Üretim tesisi haricinde stratejik tedarikçiler de dahil olmak üzere, değer zincirindeki bütün halkaların gıda güvenliği standartlarıyla uyumlu olması için çalışılmaktadır. Hem sürdürülebilirlik prensipleri açısından hem de şirket misyon ve vizyonunun bir gereği olarak güvenli, sağlıklı ve kaliteli bir ürün olan pastörize sıvı yumurtanın toplum sağlığı açısından önemini anlatarak üreticileri bilinçlendirmek ANAKO’ nun daimi hedefidir.